Newsletter
Sign up for correu gmail.
* = required field

Bases legals de la promoció “IL·LUSTRAFUTURS”

1. OBJECTIU L'Associació Catalana de Comunicació Científica (en endavant, ACCC), a través de la iniciativa Il·lustraciència, i Fundació Bancària "la Caixa" (en endavant Obra Social "la Caixa") a través de CosmoCaixa (Museu de Ciència de la obra Social "la Caixa"), organitzen conjuntament el present premi anomenat Il·lustraFuturs. Les entitats organitzadores del premi animen a il·lustradors i il·lustradores a enviar les seves il·lustracions sobre el futur, concretament com imaginen les ciutats, el medi ambient, la societat, la tecnologia i l'entorn de l'any 2100. Aquesta convocatòria pretén divulgar el treball dels il·lustradors i seleccionar un total de 15 il·lustracions que es mostraran en una exposició a CosmoCaixa Barcelona sobre grans tendències de futur, anomenada "Experiment any 2.100. Què ens espera a la Terra del futur?". 2. DURADA DE LA PROMOCIÓ Àmbit territorial: Internacional. Àmbit Temporal: Aquesta promoció serà vàlida des de les 00:00 hores del dia del 4 de juny de 2015, fins a les 23:59 hores del dia 31 de juliol 2015. 3. ACCEPTACIÓ DE LES BASES LEGALS La participació en el premi implica automàticament l'acceptació íntegra de les bases i de la decisió del jurat. L'ACCC i Obra Social "la Caixa" es reserven el dret a variar aquestes bases si ho exigeixen les circumstàncies, advertint als participants amb la suficient antelació, i dirimir tots els dubtes puguin sorgir en el no previst en les mateixes, sense haver de justificar i sense que se'ls pugui reclamar cap tipus de responsabilitat com a conseqüència del que s'ha esmentat, sempre que no perjudiquin els drets adquirits pels participants. 4. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ A) Podran participar en el present premi totes les persones o equips que ho desitgin, resideixin o no a Espanya. B) Els participants han de ser persones físiques, majors d'edat. No poden participar en el concurs els empleats relacionats amb Obra Social "la Caixa" o l'ACCC, ni els seus familiars en primer grau. No podran participar els tres guanyadors de la primera edició del premi ni tampoc es podran presentar de nou les obres que ja han estat presentades a l’anterior edició del premi. C) Els participants han de complir amb aquestes bases legals. L'ACCC i Obra Social "la Caixa" es reserven el dret a verificar per qualsevol procediment que estimi apropiat que el guanyador compleix amb tots els requisits d'aquest document i que les dades proporcionades a l'ACCC i Obra Social "la Caixa" són exactes i verídiques. En cas que el participant es negués a facilitar les dades sol·licitades per l'ACCC i Obra Social "la Caixa" serà desqualificats del concurs. D) L'ACCC i Obra Social "la Caixa" es reserven el dret d'emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol tipus d'acte susceptible de ser considerat manipulació o falsificació de la promoció. 5. GUANYADORS I PREMI Hi haurà un total de 3 obres guanyadores, els autors rebran com a premi: L'oportunitat d'exposar la seva il·lustració a l'exposició “Experiment any 2.100. Què ens espera a la Terra del futur?” de CosmoCaixa Barcelona. 1 Tableta gràfica de la marca Wacom (model intq 13HD). Una tauleta per obra guanyadora. 1 Masterclass sobre conceptart a l'Escola Joso (durant el quart trimestre del 2015). Hi haurà 12 obres finalistes, els autors de les quals rebran com a obsequi: L'oportunitat d'exposar la seva il·lustració a l'exposició “Experiment any 2.100. Què ens espera a la Terra del futur?” de CosmoCaixa Barcelona. 1 Masterclass sobre conceptart a l'Escola Joso (durant el segon trimestre de 2015). El participant pujarà l'obra al web oficial del Premi, a partir del 4 de Juny de 2015 fins el 31 de Juliol de 2015, ambdós inclosos, i posteriorment l'autor enviarà l'obra per correu electrònic a illustrafuturs@gmail.com. En el cas que ho necessiti podrà utilitzar http://www.wetransfer.com , web que es fa servir per a l'enviament de documents de diversos megabytes. El jurat realitzarà la seva deliberació el dia 10 de Setembre de 2015 i seguidament es posarà en contacte amb els guanyadors dels premis. Posteriorment, a la web oficial del premi es publicaran els autors de les obres guanyadores i seleccionades. Els premis es lliuraran a un acte a CosmoCaixa o bé s'enviaran per correu. L'organització queda facultada per excloure del Premi a aquells/-es participants que no compleixin amb els requisits establerts en les presents bases. No es publicaran il·lustracions que atemptin contra la dignitat personal. El premi no es podrà bescanviar per un altre, ni pel seu valor en metàl·lic. El premi no podrà cedir a un tercer sense el consentiment de ACCC i Obra Social "la Caixa". En cas de força major ACCC i Obra Social "la Caixa" es reserva el dret a substituir el premi per un altre de similars característiques i d'igual o major valor. 6. MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ Mecànica de la promoció Per participar en la promoció tot participant ha de: Facilitar les següents dades: Omplir el formulari web amb Nom i cognoms; Títol; Descripció de l'obra (màxim 100 caràcters); Tècnica; Correu electrònic, xarxes socials i web. Aquestes dades apareixeran al costat de l'obra al blog i xarxes socials d’IllustraFuturs (excepte el correu electrònic, en compliment de la llei de protecció de dades). Acceptar les bases legals. Envia una còpia de la il·lustració en format TIFF en alta resolució a l'adreça de correu electrònic illustrafuturs@gmail.com indicant l'assumpte, nom, cognoms i títol de l'obra, amb l'objecte de poder ser impresa en format apaïsatA2 (594 mm ample x 420 mm alt)  a 300 dpi. Cada participant podrà enviar una única obra. L'obra haurà de ser original i haver estat realitzada l'any anterior o en el mateix any de la present convocatòria (en el període comprès entre 1 de gener de 2014 fins al 31 de juliol de 2015). Les imatges no hauran d'enviar-se ni haver estat enviades a altres premis o concursos que es celebren de manera simultània. De la mateixa manera, les obres que es presentin al concurs no han d'estar sotmeses a avaluació o dictamen en cap editorial fins que s'emeti el dictamen del jurat. De fer-ho, els il·lustradors seran desqualificats. El jurat professional avaluarà les propostes admeses i seleccionarà per unanimitat o majoria de vots les tres propostes guanyadores i les dotze propostes accèssits. Les obres seran seleccionades per la seva capacitat divulgativa, d'estil i de rigor tecnològic-científic. Les propostes han d’estar relacionades amb alguna de les temàtiques que es tracten a l’exposició “Experiment any 2.100. Què ens espera a la Terra del futur?” Megaciutats Superpoblació Tecnologia Recursos naturals Composició del jurat Un equip d'il·lustradors professionals i especialistes en la il·lustració i en la comunicació científica constitueix el jurat, responsable de seleccionar les tres il·lustracions guanyadores i les dotze il·lustracions seleccionades, seguint criteris d'originalitat i qualitat. Qualsevol enviament o il·lustració que no s'ajusti a les presents bases serà descartat automàticament pel jurat. Els participants d'aquest premi s'obliguen a complir les condicions específiques i generals d'aquest, i el seu no acatament suposarà l'expulsió del participant del concurs i la pèrdua de qualsevol dret sobre ell. En cas que el participant no estigui d'acord amb les mateixes, li preguem que no participi. L'Obra Social "la Caixa" i l'ACCC quedaran eximides de tota obligació o compensació cap als participants en el Premi si per causa de força major o imperatiu legal, el Premi hauria de ser anul·lat o suspès, situació que l'organització posaria convenientment en coneixement dels participants. El Premi satisfet estarà sotmès a les disposicions de caràcter fiscal que siguin aplicables. 7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL Mitjançant l'acceptació de les presents bases legals els participants les obres dels quals es remeten consenten expressament cedir la seva obra, sense límit temporal ni territorial, l'organitzador, i que pugui utilitzar aquestes il·lustracions per promocionar aquest esdeveniment i l’exposició  “Experiment any 2.100. Què ens espera a la Terra del futur?” on es podran visitar les obres seleccionades. Els participants autoritzen a l'ACCC i l'Obra Social "la Caixa" i cedeixen els drets de reproducció, utilització per a l'exposició, catàleg promocional i difusió pública de les il·lustracions que s'enviïn a la convocatòria, sense límit de temps, en qualsevol mitjà, suport o format físic, electrònic o telemàtic, a través de qualsevol sistema, procediment o modalitat de comunicació, inclosa la seva difusió a través de les xarxes socials en què l’ACCC i l’Obra Social "la Caixa" o entitats del grup de les dues tinguin pàgina o perfil de la seva titularitat o bé a través de tercers que enllacin la il·lustració a través de la fitxa de la convocatòria. Els drets de reproducció d'altres elements, com marxandatge derivats de l'exposició, es negociaran directament amb els autors. La publicació de les il·lustracions a la web del present premi en cap cas suposa cap cessió a tercers de la titularitat de la il·lustració o ús de la mateixa per a cap altre fi, i, si escau, el tercer, sol·licitar el consentiment a ACCC i Obra Social "la Caixa" per a la seva utilització. En el cas que en la il·lustració que es remeti per a la participació en el concurs inclogui imatges de tercers, el participant garanteix haver informat prèviament a aquestes persones i disposar de l'autorització necessària per a això, així com per a la corresponent cessió dels drets de imatge. ACCC i Obra Social "la Caixa" podrà requerir en qualsevol moment l'esmentada autorització. Les il·lustracions que participin en aquest concurs podran ser publicades durant l'exposició "Experiment 2.100. Què ens espera a la terra del futur?" de CosmoCaixa Barcelona, així com difoses als webs d’ACCC i Obra Social "la Caixa" o entitats de l'ACCC i del grup Obra Social "la Caixa" i quedar emmagatzemades en elles de forma indefinida. En aquest sentit, el participant declara ser el titular dels drets sobre les il·lustracions, o, si s'escau, garanteix que disposa dels drets i autoritzacions necessaris de l'autor. En qualsevol cas, el participant accepta que serà l'únic responsable davant de qualsevol reclamació per part d'un tercer que al·legui disposar de drets sobre les il·lustracions o reclamació per part d'un tercer que aparegui en les mateixes sense el seu consentiment. Les il·lustracions guanyadores d'algun dels premis cediran els drets de reproducció de l'obra durant dos anys i no de forma exclusiva. 8. RESPONSABILITATS Els participants en el present Premi exoneren, de la manera més àmplia que en dret sigui procedent, a l'Obra Social "la Caixa" i l'ACCC de qualsevol tipus de responsabilitat, sanció, reclamació, demanda o causa, civil, mercantil, penal, administrativa, incloent indemnitzacions de qualsevol naturalesa i/o índole, despeses i costs (amb expressa inclusió dels honoraris de lletrats i procuradors) per qualsevol reclamació que pogués rebre com a conseqüència de l'incompliment per part dels participants de qualsevol de les obligacions derivades d'aquestes Bases. 9. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL L'ACCC i Obra Social "la Caixa" garanteixen el correcte tractament de les dades personals d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). En aquest sentit, informem que les dades personals que els participants facilitin per participar al present premi, seran incloses en sengles fitxers titularitat de l'Obra Social "la Caixa" i de l'ACCC, amb les següents finalitats:
  1. Gestionar la participació dels interessats en el present premi;
  2. Gestionar la selecció dels guanyadors i el lliurament dels premis;
  3. Obtenir les dades de persones interessades en els serveis de l'ACCC i d'Obra Social "la Caixa" per a remetre de forma periòdica informació promocional sobre els mateixos, fins i tot per mitjans electrònics. Aquesta finalitat és consubstancial a la participació en la present promoció, per això, si el participant no desitja que les seves dades siguin utilitzades a efectes promocionals i manifesta la seva oposició a l'ús de les seves dades per a aquesta finalitat, aquesta oposició significarà la pèrdua del dret a participar en el concurs i optar als premis del mateix.
En proporcionar voluntàriament les seves dades personals, l'usuari consent expressament el seu tractament per part de l'Obra Social "la Caixa" i l'ACCC per a les finalitats anteriorment esmentades. En qualsevol moment, el participant podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, remetent una carta adreçada a l'ACCC, a l'adreça postal Rambla de Catalunya, 10 - 1er, 08007 Barcelona, i/o mitjançant escrit dirigit a través del web www.obrasocial.lacaixa.es, a l'opció "Atenció a l'Usuari", que es troba a la part inferior de la pantalla, amb la referència "Dades personals" o remetent una carta a Obra Social "la Caixa" - Departament d'Organització, Avinguda Diagonal nº 621, 08028 - Barcelona. 10. RETENCIONS FISCALS Els premis objecte d'aquesta promoció es troben subjectes a retenció i a ingrés a compte de l'impost sobre la renda de les persones físiques d'acord amb l'article 75.3.f) del Reial decret 439/2007, pel qual s'aprova el Reglament de l'IRPF, per ser la seva base de retenció superior a 300 € (tres-cents euros). L'esmentat ingrés a compte serà assumit per l'ACCC i Obra Social "la Caixa" que procedirà al seu ingrés davant l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.